English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   
Перегляди статей
469651
   

Кецик У.В. ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ

 

Сучасні умови життя потребують підготовки висококваліфікованих спеціалістів для усіх галузей господарства, які б вільно володіли щонайменше однією іноземною мовою як засобом професійно-орієнтованого міжкультурного спілкування.

Навчання іноземної мови у ВНЗ слід пов'язувати з майбутньою професією студентів. Такий підхід особливо важливий для немовних факультетів, де при вивченні іноземної мови наголос робиться не на граматичній чи фонетичній правильності висловлювань, а на вмінні студента спілкуватися у тій чи іншій сферах. Метою кожного заняття повинна стати практика, в ході якої студенти мають можливість застосовувати отримані на заняттях знання з майбутньої спеціальності. Такою практикою можуть бути рольові ігри, які завжди викликають зацікавленість та активність студентів.

Важливе методологічне значення у підготовці майбутніх фахівців має комунікативний підхід, оскільки саме він дає можливість оволодіти мовою як одним із найважливіших засобів їхнього професійного становлення й обґрунтувати загальні принципи навчання іноземних мов. Комунікативний підхід спрямований на створення необхідних умов для навчальної та професійної діяльності студентів.

Для ефективного навчання студентів професійного спілкування на етапі спеціалізації доцільним є застосування на початковому етапі імпліцитної професіоналізації шляхом інтегрованого навчання студентів частини відібраного професійного лексичного мінімуму - специфічної професійної лексики - у непрофесійних сферах спілкування.

Інтегроване навчання професійної лексики досягається шляхом використанням комплексу вправ, розроблених на основі комунікативного підходу і спрямованих на поетапне формування лексичних навичок та усномовленнєвих умінь непрофесійного спілкування із засвоєнням специфічної професійної лексики з урахуванням диференціації вправ залежно від типологічних особливостей відібраної професійної лексики.

Важлива роль у засвоєнні іноземної мови надається комунікативним умінням і навичкам, які формуються на основі мовних, лінгвокраїнознавчих, соціокультурних знань, і до яких відносяться:

- уміння реалізувати усно-мовленнєве спілкування в стандартних ситуаціях у межах навчально-трудової, побутової, культурної сфер спілкування; володіння студентами діалогічним і монологічним мовленням;

- уміння сприймати на слух і розуміти професійно орієнтовані тексти;

- уміння читати і розуміти зміст нескладних автентичних текстів різних жанрів і видів; науково-популярні матеріали професійного спрямування та спеціальну навчально-технічну літературу;

- уміння письмово оформляти і передавати елементарну інформацію, зокрема писати особистого листа; володіння офіційно-діловим та науковим стилями.

Таким чином, процес оволодіння іноземною мовою в умовах здобуття фахової освіти у вищій школі ґрунтується на пізнавально-комунікативній діяльності.

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ