English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   
Перегляди статей
469646
   

Лавріненко Юлія Миколаївна, студентка Національного технічного університету України «КПІ» «Застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій в процесі навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності (іншомовне аудіювання та читання)»

 

Комп’ютерні технології зайняли міцну позицію в організації учбового процесу з різних дисциплін. Сьогодні не виникає сумнівів у необхідності та ефективності їх використання. Процес освіти проходить в умовах постійного збільшення потоку інформації, яку потрібно засвоїти, що призводить до перевантаження програм. В таких умовах якість освіти залежить від правильної організації учбової роботи, вибору методів та технології навчання, під час чого неабиякого значення набувають саме мультимедійні та телекомунікаційні засоби навчання.

 На сьогодні існує широкий спектр можливостей використання новітніх технологій в навчальній діяльності, що варіюють від складних у розробці автоматизованих навчальних курсів, що містять вправи та програми перевірки їх виконання та можуть взагалі не передбачати присутності вчителя, й до менш хитромудрих засобів, покликаних допомогти викладачу в процесі підготовки та використанні навчального матеріалу, наприклад, Інтернет зв’язок в обміні інформацією та мультимедійні засоби під час проведення лекцій.

 Так, можна суттєво полегшити процес написання проектів та наукових робіт студентами, впровадивши систему обміну інформацією між викладачами та студентами в електронному вигляді, що дозволяє відмовитись від паперового оформлення робіт на проміжному етапі їх виконання. З цією метою можна звернутись до таких Інтернет послуг, як електронна пошта або блог.

Все частіше мультимедійні засоби використовуються під час проведення лекцій. Доробки викладачів здебільшого виступають у якості ілюстративних презентацій, що супроводжують усне повідомлення. Поширеність таких електронних додатків пояснюється тим, що яскраві слайди привертають увагу учнів, чітка структура презентації сприяє більш організованому перебігу заняття, використання ілюстративного матеріалу не потребує додаткових витрат, що є досить зручним та практичним, а з досвідом підготовка презентації потребує все менше часу. 

Але в системі навчання іноземних мов існують такі види мовленнєвої діяльності, вивчення яких неможливе без застосування технічних та мультимедійних засобів. Мова йде про рецептивні види мовленнєвої діяльності, а саме аудіювання та читання.

Навчання аудіювання передбачає формування вмінь сприймати мовлення іншої людини, як при безпосередньому спілкуванні, так і в вигляді звукозапису при одноразовому прослуховуванні в природному темпі, в тому числі мовлення носіїв іноземної мови. Існує кілька можливостей проводити аудіювання за допомогою інформаційних технологій, серед яких робота з високоякісними аудіо- та відеозаписами комп’ютерного формату, аудіо книгами (з супроводжувальним текстом або без нього), перегляд відеофільмів, інтерактивне спілкування з носіями мови через всесвітню мережу Інтернет.

Найпоширенішим засобом слухової наочності на сьогодні є навчальні аудіо записи. Проте, не варто забувати про те, що відсутність зорової опори ускладнює прогнозування, уповільнює процес «входження» учня в тему та ситуацію спілкування. Ширших можливостей надають аудіовізуальні засоби: фільми та відеозаписи, що мають більше переваг порівняно з фонозаписами, де відсутність зорової наочності заважає сприймати іншомовне повідомлення. Відеофільми, кінофрагменти використовуються з метою інтенсифікації навчального процесу й надання йому максимальної комунікативної спрямованості. Вони створюють додаткове мовне середовище і відтворюють мовленнєву ситуацію за допомогою звукових та зорових засобів. Зоровий ряд допомагає краще запам’ятовуваати мовні структури, розширювати лексичний запас та стимулює розвиток мовленнєвих та слухових навичок.

В наш час доступнішим стало й безпосереднє спілкування з носіями мови. Хоча ще й досі простежується нестача викладачів-носіїв мови на філологічних факультетах більшості вузів, це певною мірою можна компенсувати шляхом використання можливостей комп’ютера та Інтернет ресурсів для встановлення прямого зв’язку з представниками інших країн у вигляді звичайного спілкування за допомогою програм інтернет-телефонії на зразок Skype, проведення вебконференцій, де більшість часу приділяється промові спікера,  та вебсемінарів з носіями мови, де учні мають можливість взаємодіяти зі спікером – виконувати його завдання, відповідати на його запитання та ставити власні. Впровадження в аудиторну роботу вебсемінарів, що на сьогоднішній день широко застосовуються в програмах дистанційного навчання, допоможе не лише зробити великий крок вперед у процесі навчання та розвитку мовленнєві компетенції студентів, але й стане одним із способів прискорення інтеграції навчальних закладів в умовах Болонського процесу.

В процесі розвитку іншомовної діяльності учнів важливу роль відіграє взаємозв’язане навчання іншомовного читання та аудіювання, що робить процес навчання більш цікавим та мотивованим для учнів, заохочує до індивідуального вивчення мови. Комплексним допоміжним засобом у даному випадку є аудіокниги з текстовим супроводженням, при використанні яких читання та аудіювання, доповнюючи один одного, функціонують одночасно. За розробки відповідної системи вправ такий дидактичний матеріал може використовуватися для вивчення нової лексики, навчання виразного читання, формування інтонаційного слуху, демонстрування емоційної забарвленості повідомлення, чого часто не вистачає при роботі з окремими текстами та аудіозаписами.

Читання зокрема включає техніку читання і розуміння того, що читається, і відноситься до письмової форми мовлення. Одним із кінцевих завдань навчання цього виду мовленнєвої діяльності є читання, під час якого сприймається необхідна інформація, а всі супутні мовні та технічні труднощі не перешкоджають процесу засвоєння. В підборі матеріалу для навчання читання велику роль відіграють ресурси мережі Інтернет, які дозволяють знаходити тексти будь-якого жанру і будь-якої складності, пропонуючи електронні видання автентичної та адаптованої періодичної літератури, методичні доробки викладачів, а також віртуальні бібліотеки з електронними підручниками, що значно полегшує викладачам пошук матеріалу для навчання читання.

Отже, сучасний рівень розвитку суспільства вимагає впровадження новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій в систему підготовки та проведення навчального процесу, адже вони покликані звільнити вчителя від зайвої роботи, мотивувати учня, надавати широку ресурсну базу в процесі навчання. Розвиток навичок аудіювання і читання передбачає широке використання мультимедійних та телекомунікаційних засобів, серед яких важливу роль відіграє застосування аудіо- та відеозаписів,аудіокниг з текстовим супроводженням, нових можливостей інтернет зв’язку, таких як Skype-спілкування, вебконференції та вебсемінари, використання Інтернету як потужної ресурсної бази для пошуку навчального матеріалу.

Застосування інформаційних технологій на уроках гуманітарного циклу розширяє творчі можливості, як вчителя, так і учнів, підвищує зацікавленість в предметах, стимулює засвоєння учнями найновіших досягнень в галузі комп’ютерних технологій, що призводить до інтенсифікації процесу навчання. Проте, щоб стати справжнім помічником в  навчальному та виховному процесі, використання інформаційних та комп’ютерних технологій повинне бути синхронізоване з живим словом викладача, доповнювати та ілюструвати його, а не заміняти.

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ